This video, https://www.youtube.com/watch?v=GlUnwm8TeKk, can also be seen at https://www.youtube.com/channel/UCYsh6tczZYTksumJKwsCYdw.